buurt

JOHANNESKERK-LOCATIE RIJSWIJK

In opdracht van de gemeente Rijs­wijk heb­ben we deze massa­studie ver­richt voor het her­ontwik­ke­len van de Johan­nes­kerk loca­tie in het park de Drie­sprong.

Het pve bestond uit 60 zorg­woningen, 10 vrije­sector appar­tementen en een aan­tal buurt­functies.

We hebben de vol­gende thema's be­paald die wij ver­taald hebben in 4 varian­ten:

- De 'groene' relatie tussen het land­goed 'Te Werve' en het park 'De Drie Sprong'. Conti­nuering van de groen­struc­tuur door het open houden van de ruimte.

- De geleding van de bouw­massa aan de hoofd­ontsluitings­weg de Gene­raal Spoor­laan. Accen­tuering van de door­gaande route door het maken van een stede­lijke wand.

- Uitzicht op het groengebied. Te maxi­ma­liseren door hoog­bouw.

- De aan­sluiting op de om­ring­ende be­bouw­ing van het park De Drie­sprong. Te rea­liseren door middel­hoogbouw.

- De woningtypologie met een cen­trale of de­cen­trale ontsluitings­structuur.

- Beschutte buiten­ruimte als verblijfs­gebied.

wonen aan een hof
wonen in het park