gevels met zonnepanelen

ZONNEPANELEN KANTOOR

Op ons kantoor en de woning van onze buren heb­ben we zonne­panelen gen­stalleerd. Deze panelen leveren voor beide wo­ningen en het kan­toor on­geveer 2/3 van de benodigde electriciteit.

Het plaatsen van zonne­panelen is onder be­paalde voor­waarden vergunning­vrij: als de afstand to de dak­rand groter is dan de hoogte boven de dakrand is geen om­ge­vings­ver­gun­ning nodig, bron: ministerie VROM 2010.

De verwachte opbrengst van de panelen is on­geveer 4560 kWh zodat bij de huidige energie­prijs van on­geveer e0,22/kWh de terug­ver­dientijd ongeveer 12 jaar zal zijn.

De installatie is geleverd door Met De Zon.

In 2012 was de opbrengst per paneel 208 kWh en in 2013 215 kWh, gemid­deld dus ongeveer 211 kWh ~ e46,50. De kosten per paneel waren incl. btw e576 zodat de terug­verdien­tijd dus inder­daad ongeveer 12 jaar zal zijn. Zie voor meer over de terug­verdien­tijd ook deze blog.

schematische weergave vergunningsvoorwaarden
overzicht investeringskosten