situatie

GEDEMPTE BURGWAL DEN HAAG

Het zieken­huis werd in 1938 - 1939 gebouwd in opdracht van "De coöpera­tieve verbruiks-, voort­brengings- en voorzorgs-­vereeniging 'De Volharding'". Tot de activiteiten van deze coöpe­ratie behoor­de al sinds 1883 een zieken­fonds en medische zorg.

Plannen voor de bouw van een eigen zieken­huis stamden al uit 1925. Uitein­delijk werd in 1938-1939 door de haagse archi­tect Buys het zieken­huis ont­worpen en ge­bouwd.

Buys had eerder voor 'De Volharding' het hoofdkantoor aan de Grote Markt­straat ge­bouwd, een van de meest mar­kante gebouwen van Den Haag.

Deze twee gebouwen, het hoofd­kantoor en het zieken­huis zijn de twee belang­rijkste voor­beeld­en van het werk dat Buys voor 'de Volharding' heeft verricht.

De ligging in het centrum van de stad bepaalt voor een belang­rijk deel de bruik­baar­heid van het pand. Voor funkties waarbij bereik­baarheid een belang­rijke rol speelt, zoals bij voor­beeld een zieken­huis of kantoor­ruimte is deze lokatie niet geschikt. Voor woon­ruimte en klein­schalige bedrijfs­ruimte biedt het gebouw wel goede mo­ge­lijk­heden.

interieur
trapgat