lokatie

SINT BENEDICTUSLOCATIE RIJSWIJK

Voor de gemeente Rijswijk hebben we een massa­studie uit­gevoerd om de mogelijk­heden van de her­bestemming van de Benedictus­locatie te onder­zoeken.
Uitgangs­punt is een her­bestemming als woon-­zorg­complex voor senioren. Op basis van de analyse van de om­geving, de kerk en het programma van eisen hebben wij eerst vier varianten ont­worpen.

De corridor.
Even­wijdig aan de Generaal Spoorlaan. Midden­corridor als ont­sluiting van de wo­ning­en. De op het zuiden gerich­te be­gane grond heeft een vrije vorm met uit­zicht op een binnen­tuin.

De pavil­joens.
Rondom een hof zijn pavil­joen­achtige ap­par­tementen gesitueerd. De ont­sluiting vindt plaats via een even­tueel over­kapte galerij.

Het carré.
De appar­tementen zijn rondom een be­schut­te hof gesitu­eerd. Daar ligt ook de cen­trale ont­moetings­hal van waar­uit alle functies worden ontsloten.

De woon­straat.
Een voetgangers­pad door­snijdt centaal de lokatie. Aan deze route liggen de entree's van de appar­tementen. Even­eens sluit de rond­gang van de bin­nentuin van de kerk hier op aan.

variant 2
variant 4