De glooiende passage - visie

De toename van het autoverkeer tussen de pol­der en het oude land heeft er toe geleid dat de bestaande A6 ver­breed moet worden van 2x3 naar 2x4 rij­stroken. Daar­naast wordt ook een wisselstrook toe­gevoegd die tijdens de spitsuren de grote verkeers­drukte opvangt. De wissel­strook speelt een dyna­mische rol in het geheel door de twee­maal dage­lijkse ver­andering van rijrichting.

In het ontwerp van de uit­breiding van de Hollandse Brug wordt deze dynamiek zicht- en ervaar­baar gemaakt voor de gebruikers van de snelweg en de toe­schouwers vanuit de om­geving. De wissel­strook is van de overige rijbanen losge­trokken over een lengte van 1800 meter en als een glooiend lint aan het landschap toe­gevoegd.

De glooi­ingen geven een extra dimensie aan het bestaan­de hori­zontale land­schap. Al ruim voor de water­passage verbind het lint, met zijn heldere en land­schappelijk identiteit, het oude en het nieuwe land op een sub­tiele en sier­lijke manier.

De over­gang van de pro­vincies wordt zowel visueel als fysiek beleeft door­dat de vier glooiingen een grote invloed hebben op de gebruiker en de context.


kostenadvies: Multical, Rotterdam