duurzaamheid - algemeen

In onze ontwerpen speelt het milieu een belang­rijke rol en niet alleen op de groene manier die de laatste jaren veel in het nieuws is. Door het onder­zoek dat Frank Schnater aan de TU begeleidt beschik­ken we binnen ons bureau over de laatste kennis op dit gebied.

In de eerste plaats bepalen licht, geluid, tem­peratuur en tactili­teit hoe een gebruiker een ruimte beleeft.
In onze ont­werpen besteden we daarom veel aan­dacht aan deze aspecten.
In de tweede plaats speelt het 'milieu' in onze ont­werpen een rol door de relatie met de om­geving.
In de derde plaats is het 'milieu' belang­rijk in de zin van energie- en materiaal­gebruik.

Energiege­bruik komt in een ontwerp bij voor­beeld tot uiting in de keuze van de indeling van de plattegrond, de positie van glas­vlakken in verband met daglicht­toetreding en de installatie­opzet.

Materiaal­gebruik betreft bij voor­beeld de keuze van hout als constructie­materiaal of juist alu­minium voor zuid-west gevels, of de keus om een gebouw (gedeel­telijk) te her­gebruiken.

zie ook:
zonnepanelen Folkert Elsingastraat Rotterdam
regenwateropvang