investeringskosten

De kosten zijn een belangrijk aspect van een bouw­project.

Met betrek­king tot kosten zijn een aan­tal begrip­pen belang­rijk. In de af­beel­ding hier­naast ziet u een schema van de 'inves­terings­kosten'. Dit zijn simpel gezegd alle kosten van het bouw­project bij el­kaar, vanaf ini­tiatief tot in ge­bruik nemen van het bouw­werk.

Dit schema geeft de kos­ten weer van een nieuw­bouw­kan­toor. Voor andere pro­jecten is de ver­de­ling in grote lijnen het­zelfde.

De kosten zijn te ver­delen in een paar grote pos­ten. Voor ons als architec­ten­bureau zijn voor­al de bouw­kosten van belang. Te zien is dat iets min­der dan de helft van de stich­tings­kosten bestaan uit de bouw­kosten en iets min­der dan 9% uit bege­leidings­kosten.

Het schema linksonder geeft weer dat de inves­terings­kosten van een ge­bouw slechts een deel van de totale kosten van dat ge­bouw vor­men. De kosten tijdens het ge­bruik zijn (veel) hoger. Hier­uit volgt dat extra in­ves­teren in goede voor­be­reiding of bij voor­beeld energie­be­sparende maat­regelen ruim­schoots terug­verdiend worden.

Het schema rechts­onder geeft weer dat beslis­singen in de ini­tiatief fase of voor­lopig ontwerp­fase grote in­vloed op de kosten hebben en dat be­slis­singen tijdens de uit­voering betrek­kelijk weinig in­vloed op de totale kosten hebben.

schema invloed op kosten